ban giám hiệu ban giám hiệu

  Hiệu trưởng: PGS.TS Hoàng Minh Sơn  - Phụ trách chung

Phụ trách các công tác:

- Tổ chức, cán bộ;

- Quy hoạch chiến lược;

- Tài chính;

- Truyền thông, đối ngoại;

- Quản lý cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị;

Hoạt động dịch vụ;

- Công tác công đoàn.

- Phụ trách các phòng: Hành chính tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài vụ; Hợp tác đối ngoại; Truyền thông và Quản trị thương hiệu, Cơ sở vật chất, An ninhTrung tâm phục vụ Bách khoa.

  Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Trần Văn Tớp - Phụ trách công tác đào tạo và sinh viên

Phụ trách các công tác:

- Đào tạo;

- Quản lý chất lượng;

- Thi đua, thanh tra, pháp chế;

- Công tác sinh viên.

- Dự án đầu tư

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Tuyển sinh; Công tác sinh viên; Quản lý chất lượng, Phát triển dự án đầu tư; Thanh tra - Pháp chế; Viện Đào tạo liên tục; Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên.

  Phó Hiệu trưởng: GS.TS Đinh Văn Phong - Phụ trách nghiên cứu và phát triển 

Phụ trách các công tác:

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Hoạt động thư viện, xuất bản, tạp chí KH&CN, mạng thông tin.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Khoa học công nghệ, các Viện nghiên cứu và Trung tâm nghiên cứu; Trung tâm Ngôn ngữ và hỗ trợ trao đổi học thuật; Thư viện, Trung tâm Mạng thông tin, Nhà xuất bản Bách khoa; Trung tâm Quản lý KTX; Trung tâm Y tế; BK-Holdings; Hội Cựu chiến binh.