Cấp Nhà nước

Cấp Nhà nước Cấp Nhà nước

Nghị định này quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, bao gồm: Nội dung hoạt động, hạ tầng thông tin và Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, các biện pháp bảo đảm phát triển, tổ chức và quản lý nhà nước về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

Tệp đính kèm: Nghi-dinh-11_2014_ND_CP


TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN