Cấp Trường

Cấp trường Cấp trường

 

Ngày 02 tháng 3 năm 2020 Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã ký quyết định số 352/QĐ-ĐHBK về việc Ban hành Quy định Xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu cấp cơ sở của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký

File đính kèm:  Quyết định 352  ;   Phụ lục 


TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN