Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất

Sinh viên các chương trình Elitech chủ yếu học tập tại toà nhà D6, được thiết kế với các phòng học nhỏ, đầy đủ các phương tiện hỗ trợ học tập, làm việc nhóm linh hoạt.

(Phòng học Elitech - Sau giờ tan lớp - 12.2018)

 

Ngoài ra, phòng D6-201 còn được sử dụng thành phòng tự học chung cho sinh viên Elitech nơi các bạn có thể học nhóm và giao lưu sinh viên giữa các khoá và các chương trình Elitech khác nhau.

(Sinh viên Elitech trong phòng tự học D6-201 - cập nhật ngày 26.12.2018)