Đề tài, dự án đang thực hiện

Danh mục đề tài, dự án đang thực hiện Danh mục đề tài, dự án đang thực hiện

Danh mục đề tài cơ sở của cán bộ giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện năm 2015

Tệp đính kèm: 

Danh mục đề tài đợt 1

Danh mục đề tài đợt 2