Trang chủ > Giới thiệu > Ba công khai > Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

tài chính tài chính

Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Trường ĐHBK Hà Nội công khai các khoản thu từ học phí trong năm học 2017 - 2018:

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Học phí 1SV/năm

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2017-2018

triệu đồng/năm

 

1

Tiến sỹ

triệu đồng/năm

23.70

2

Thạc sỹ khoa học

triệu đồng/năm

14.58

3

Đại học

triệu đồng/năm

12.20

I

Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2017-2018

triệu đồng/năm

 

1

Thạc sỹ kỹ thuật

triệu đồng/năm

17.64

2

Chương trình tiên tiến

triệu đồng/năm

17.39

II

Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường năm học 2017-2018

triệu đồng/năm

 

1

Đại học

triệu đồng/năm

9.0

IV

Tổng thu năm 2016

tỷ đồng

630