Thông báo

Thông báo Thông báo

Thông báo nộp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2021
03 tháng 04, 2020
đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2021
Chương trình hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ 37, năm học 2019- 2020
16 tháng 03, 2020
Chương trình hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ 37, năm học 2019- 2020
Kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020
04 tháng 03, 2020
Kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020
Hội nghị Khoa học Kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VII (Thông báo số 2)
02 tháng 03, 2020
Với mục tiêu nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật đo lường phục vụ phát triển kinh tế đất nước, đời sống, an ninh, quốc phòng và hội nhập kinh tế quốc tế trong vòng 5 năm (2015-2020)
Hội thảo quốc tế về Phân tích thông tin đa phương tiện và nhận dạng 2020
27 tháng 02, 2020
Hội thảo quốc tế về Phân tích thông tin đa phương tiện và nhận dạng (International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition - MAPR) có mục tiêu thúc đẩy sự phát triển khoa học...