Tin tức

Quay lại

Thông báo về Kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội do Hội đồng trường ban hành tại văn bản số 09/VBHN-HĐTĐHBK ngày 30 tháng 12 năm 2019;

Căn cứ Quy chế Công tác cán bộ 2019 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội do Hiệu trưởng ban hành theo Quyết định số 2409/QĐ-ĐHBK ngày 15 tháng 10 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 688/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 21 tháng 05 năm 2020;

Tập thể lãnh đạo trường thông báo kế hoạch thực hiện quy trình và điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm mới Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 (Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ).


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
01
Lễ khai giảng khóa đào tạo thạc sĩ 2020

tin nổi bật tin nổi bật